Uw privacy

Psychologenpraktijk Mobilé beschermt uw persoonsgegevens op uiterst zorgvuldige wijze.

Psychologenpraktijk Mobilé is een coöperatie van de volgende psychologen:

Iris de Koning, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Iris de Koning, Psycholoog, onder nummer 58497803.

Irene van Boven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als IRASMO, onder nummer 09214163.

Caren de Graaff, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Mobilé BV, onder nummer 60455055.

Psychologenpraktijk Mobilé beschermt uw persoonsgegevens op uiterst zorgvuldige wijze. Deze privacyverklaring legt uit hoe Psychologenpraktijk Mobilé met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Mobilé persoonsgegevens verwerkt:
* bezoekers aan de praktijk van Psychologenpraktijk Mobilé;
* bezoekers van www.psychologenpraktijk-mobile.nl;
* deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologenpraktijk Mobilé;
* verwijzers (huisartsen, bedrijfsartsen, werkgevers);
* alle overige personen die met Psychologenpraktijk Mobilé contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Mobilé persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Psychologenpraktijk Mobilé verwerkt persoonsgegevens die:
* een betrokkene zelf (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, webformulieren op de website of e-healthtoepassingen) heeft verstrekt, zoals contactgegevens, andere persoonsgegevens of testuitslagen, voor zover deze noodzakelijk zijn met het oog op de behandeling en / of begeleiding;
* worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
* worden verstrekt door de verwijzer (huisarts, bedrijfsarts, werkgever) bij aanmelding.

3. Doeleinden verwerking
Psychologenpraktijk Mobilé verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst;
* offertes, declaraties en/of facturen van verrichte werkzaamheden;
* het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor nieuwe afspraken, bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

4. Verwerkingsgrond
Psychologenpraktijk Mobilé verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende verwerkingsgronden:
* overeenkomst: uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
* wettelijke verplichting: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz);
* gerechtvaardigd belang: zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of afspraak.

5. Verwerkers
Psychologenpraktijk Mobilé kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Mobilé persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Mobilé sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Psychologenpraktijk Mobilé deelt persoonsgegevens met derden, slechts als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.
Verslagen delen wij in dat geval pas nadat deze met u is gedeeld. U heeft het recht op inzage, correctie van feitelijkheden en aanvulling.  Eventuele verslaglegging aan een werkgever bevat geen medisch-vertrouwelijke gegevens. Verslaglegging aan uw huisarts of bedrijfsarts, bevat wel medisch-vertrouwelijke gegevens. Echter, alleen gegevens die naar onze inschatting noodzakelijk zijn, zullen in deze verslaglegging worden verstrekt.
Psychologenpraktijk Mobilé deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
Psychologenpraktijk Mobilé geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Mobilé ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens
Psychologenpraktijk Mobilé bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn vastgelegd. Psychologenpraktijk Mobilé hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
* medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
* (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

9. Wijzigingen privacyverklaring
Psychologenpraktijk Mobilé kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Psychologenpraktijk Mobilé gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Psychologenpraktijk Mobilé te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, aan te vullen en over te dragen. Indien u van mening bent Psychologenpraktijk Mobilé bovenmatig gegevens van u verwerkt, heeft u het recht om daartegen bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Mobilé door dit te bespreken met uw behandelaar en/of een e-mailbericht te sturen naar uw behandelaar.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Mobilé persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Mobilé door een e-mailbericht te sturen naar uw behandelaar. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u de procedure van een klachtbehandeling volgen.


Kwaliteitstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ binnen de zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Onze psychologen zijn in het bezit van een kwaliteitsstatuut volgens de versie LKS GGZ 3.0, welke is opgenomen in het Kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland.

Dit kwaliteitsstatuut is op verzoek in te zien.

Neem contact op met Mobilé